dr hab. Joanna Hetmańczyk

 

Miejsce pracy

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zakład Dydaktyki Chemii,

Zespół Badań Przemian Fazowych

 

Przebieg zatrudnienia

3.03.2013 – 30.09.2015:

1.04.2012 – 30.09.2012:

pracownik naukowy w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, Laboratorium Fizyki Neutronowej im. I.M. Franka, grupa nieelastycznego rozpraszania neutronów

od 1.10.2010 - nadal:

adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Chemii na Wydziale Chemii UJ

1.10.2007 – 30.09.2010:

asystent w Zakładzie Dydaktyki Chemii na Wydziale Chemii UJ

1.09.2002 – 30.06.2003:

asystent w Zakładzie Fizyki Chemicznej na Wydziale Chemii UJ

10.01.2007 – 30.04.2007

nauczyciel chemii w Zespole Szkół Salezjańskich w Krakowie

01.09. 2008 – 31.08.2010

nauczyciel chemii w VII LO w Krakowie

 

Wykształcenie

1997 – 2002

 

 

 

2003 – 2007

 

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, specjalizacja: Zakład Chemii Fizycznej, wykształcenie wyższe chemiczne.

Praca magisterska wykonywana pod kierunkiem Pani dr hab. Anny Migdał-Mikuli pt. „Badanie przejść fazowych w związku kompleksowym [Cd(DMSO)6](ClO4)2".

Środowiskowe Studia Doktoranckie na Wydziale Chemii UJ

Praca doktorska wykonana pod kierunkiem Pani dr hab. Anny Migdał-Mikuli pt. „Przemiany fazowe i reorientacja molekularna w wybranych krystalicznych związkach kompleksowych heksaamina- i tetraakwawapnia". Tytuł doktora nauk chemicznych

 

Tematyka badawcza:

 • Synteza i określenie struktury krystalicznej akwa i amina kompleksów
 • Badanie stabilności termicznej analizowanych próbek, określenie temperatur topnienia, rozkładu i analiza produktów tego rozkładu metodami analizy termicznej
 • Badanie przemian fazowych zachodzących w ramach fazy stałej w powiązaniu ze zmianami reorientacji molekularnej i struktury krystalicznej w akwa kompleksach

Obiekty badań:

• Krystaliczne związki kompleksowe typu: [M(NH3)x]A2 i [M(H2O)x]A2 , gdzie M = Ca2+, Ba2+, Sr2+, Mn2+, A = ClO4-, NO3- lub Cl-, x (liczba koordynacji) = 3, 4 lub 6

 

Stosowane metody badawcze:

 • Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC),
 • Metody różnicowej analizy termicznej (DTA) i termograwimetria (TG i DTG),
 • Spektroskopia oscylacyjna (FT-IR, FT-RS, IINS),
 • Magnetyczny rezonans jądrowy - czasy relaksacji i szerokość linii (1H NMR),
 • Metody dyfrakcyjne: dyfrakcja neutronów (ND), dyfrakcja promieni X (XRPD) dla próbek polikrystalicznych, dyfrakcja promieni X dla próbek monokrystalicznych,
 • Optymalizacja geometrii i obliczenia widm oscylacyjnych dla kryształów związków nieorganicznych w periodycznych warunkach brzegowych przy użyciu kodu CASTEP (Periodic Boundary Conditions)

 

Spis publikacji w Repozytorium UJ

 

Działalność dydaktyczna:

 1. Opracowywanie konspektów lekcji chemii i materiałów edukacyjnych
 2. Ekspert Komisji Stypendialnej oceniającej wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów"
 3. Wdrażanie nowego programu ćwiczeń laboratoryjnych z chemii ogólnej z elementami chemii fizycznej dla kierunku biofizyka (w latach 2010-2012)
 4. Czynny udział w kształceniu polskich studentów odbywających miesięczne praktyki w ramach międzynarodowych Letnich Praktyk Studenckich w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej
 5. Udział w prezentacji stanowiska pomiarowego „Polskiej Grupy Neutronowej" przy spektrometrze neutronowym NERA w ZIBJ dla uczestników Letniej Szkoły dla Polskich Nauczycieli Fizyki 22.06 – 30.06.2013 r

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Podstawy chemii z elementami chemii fizycznej, kierunek Biofizyka, laboratorium i ćwiczenia rachunkowe (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13)
 • Spektroskopia molekularna, kierunek Chemia, laboratorium (2012/13, 2015/16)
 • Chemia ogólna i nieorganiczna, kierunek Biologia (2015/16)
 • Chemia ogólna i nieorganiczna, kierunek Ochrona Środowiska (2011/12, 2012/13)
 • Metodyka nauczania chemii (2007/08, 2008/09)
 • Dydaktyka chemii I (2009/10, 2010/11, 2011/12)
 • Dydaktyka Chemii II (2009/10, 2010/11, 2011/12)
 • Dydaktyka chemii A, kierunek Chemia (2015/16)
 • Dydaktyka Chemii B, kierunek Chemia (2015/16)

 

Granty badawcze za ostatnie dwa lata (pozyskanie i wykonawstwo)

 • Grant badawczy Pełnomocnego Przedstawiciela Rządu RP ds. ZIBJ w Dubnej i Dyrekcji ZIBJ z dnia 25.02.2014. Nr 118, p.7 „Studies of the structure, phase transitions and dynamics in the series of inorganic materials".
 • Program badawczy Pełnomocnego Przedstawiciela Rządu RP ds ZIBJ z Dyrekcją ZIBJ z dnia 27.01.2015 Nr 45 p.17 "Studies of the structure, phase transitions and dynamics in the series of inorganic phase change materials".
 • Program badawczy Pełnomocnego Przedstawiciela Rządu RP ds ZIBJ z Dyrekcją ZIBJ z dnia 22.01.2016 Nr 47 p.18 "Studies of the structure, phase transitions and dynamics in the series of inorganic phase change materials".
 • Dwa Granty badawcze Pełnomocnego Przedstawiciela Rządu RP ds. ZIBJ w Dubnej i Dyrekcji ZIBJ z dnia 27.01.2015 Nr 44, p.8 i p.15 „Budowa laboratorium chemicznego dla syntezy nowych krystalicznych materiałów i nanomateriałów" (w ramach których zostały zakupione: skaningowy kalorymetr DSC 204 F1 Phoenix firmy Netzsch oraz termograwimetr firmy Netzsch TG 209 F1 Libra).
 • Grant ICM – Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling Warsaw, G58-22 "Studies of the structure, phase transitions and dynamics in the series of inorganic phase change materials" (2015/2016)

 

Praktyki i Staże naukowe

17.08 – 18.09.2003

16.05 – 27.05.2005

02.09 – 15.09.2006

Praktyka w Rafinerii Nafty Glimar w Gorlicach

Staż naukowy w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja) w zakresie wykorzystania metod neutronowych do badania struktury związków i dynamiki molekularnej.

 

 

 

Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
pokój D2-02

tel.: +48 12 686 24 31

e-mail: serwonsk@chemia.uj.edu.pl

lub: joanna.hetmanczyk@uj.edu.pl