dr Małgorzata Krzeczkowska

 

 

WYKSZTAŁCENIE

1985-1990 Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Chemii, magister chemii specjalność: metodyka nauczania chemii
1998 Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Chemii, doktor nauk chemicznych specjalność: chemia analityczna, kriogenika
 

 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

1990-1991 asystent-stażysta w Zespole Kriogeniki, Zakład Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii UJ, Kraków
1991-1999 asystent w Zespole Kriogeniki, Zakład Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii UJ, Kraków
od 1999 asystent w Zakładzie Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii UJ, Kraków

2004-2017

od 2014

2017-2018

nauczyciel Chemii w VI LO w Krakowie

starszy wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Chemii UJ, Kraków

nauczyciel chemii w VII PLO w Krakowie

od 2021

adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii UJ, Kraków

 

Tematyka badawcza:

1. Edukacja nieformalna w synergii z edukacją formalną:

a) Badanie efektywności proponowanych form pracy z dziećmi w kontekście rozwijania ich umiejętności
    badawczych
b) Badanie wpływu edukacji nieformalnej na przyrost wiedzy uczestniczących w zajęciach dzieci i młodzieży

2. Badanie postrzegania przez użytkowników jakości i skuteczności pomocy dydaktycznych w kontekście
   rozwijania ich umiejętności kluczowych

3. Popularyzacja nauk przyrodniczych:

a) skuteczne popularyzowanie nauki jako przykład edukacji nieformalnej
b) naukowiec popularyzatorem nauki - czy to możliwe? czy jest taka potrzeba?

 

Pełnione funkcje

 • Członek Zespołu ds. Analizy Programów Studiów od 2020
 • Członek zespołu ds. ankiety oceny nauczyciela akademickiego UJ – od 2017
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemii UJ ds. ewaluacji jakości procesu kształcenia – od 2013
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia 1 oraz 2 stopnia, kierunek: chemia, ochrona środowiska i chemia medyczna – od 1999
 • Członek zespołu ds. promocji Wydziału Chemii UJ – od 2015 - 2016
 • Koordynator krajowy Międzynarodowego Konkursu ECTN dla nauczycieli, studentów
 • i doktorantów wydziałów chemicznych nt pomocy naukowych w kształceniu chemicznym – od 2015
 • Członek Zarządu Fundacji PROCHEMIA przy Wydziale Chemii UJ w latach III kadencji
 • Członek Rady Wydziału Chemii UJ w latach 2005 – 2007

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Prorektora ds. Dydaktyki za wysoką ocenę realizacji zadań doskonalących jakość kształcenia (2017/2018; 2018/19)

 • 2019 Medal Komisji Edukacji Narodowej

 • 24.09.2016 – Nagroda Fundacji Uniwersytet Dzieci – Wykładowca roku 2016

 • 04.12.2015 – Nagroda Rektora indywidualna III stopnia (za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne)

 • 2015 –  Srebrny medal za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

 • 2014 – Nagroda Kuratora za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej

 • 2012, 2011 – Nagroda Rektora zespołowa za osiągnięcia w pracy organizacyjnej

 • 2006, 2007, 2012 – Nagroda Dyrektora szkoły za sukcesy dydaktyczno-wychowawcze

 • 2003 – Nagroda Rektora zespołowa za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej

 

Udział w ostatnio realizowanych projektach krajowych i zagranicznych:
 

 • 2022-2023 – projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki: „O nauce w sposób popularny ... - cykl zajęć dla uczniów przyszłych studentów nauk przyrodniczych”

 • Od 2017 – projekt europejski InEdu – ekspert ds. popularyzacji nauk wśród dzieci

 • Od 2017 – projekt europejski STEAM4U – ekspert ds. popularyzacji nauk wśród dzieci

 • Od 2016 – sieć tematyczna ECTN – European Chemistry Thematic Network – ECTNA Working Group: Activities for Students

 • 2014 – 2016 – projekt europejski IRRESISTIBLE (7 PR)

 • 2014 – 2015 – Projekt Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie: Optymalizacja sposobu wykorzystywania narzędzi dydaktycznych IBE w praktyce lekcyjnej – wdrożenia („Narzędzia w działaniu”), realizowany w ramach „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, Priorytet III.1, Poddziałanie 3.1.1. – mentor – przedmiot szkolny chemia.

 • 2014 – 2015 – Akademickie Centrum Kreatywności w Instytucie Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ – projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i studentów

 • 2010 – 2013 – projekt europejski ESTABLISH (7 PR)

 • 2004 – 2006 sieć tematyczna ECTN 4 - European Chemistry Thematic Network, członek zespołu Links with schools


Przynależność do organizacji

 • Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe ESPERE – od 2013 roku
 • Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki – od 2018
 • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej – od 2019

 

Działalność organizacyjna

 • Organizacja Wydziałowego Dnia Jakości w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – od 2015

 • Członek komitetu organizacyjnego Sesji Naukowych dla Nauczycieli chemii i przyrody organizowanych przez ZDCh i Oddział Krakowski Sekcji Dydaktycznej PTCh

 • Członek komitetu organizacyjnego szkół letnich i zimowych dla nauczycieli w ramach projektu ESTABLISH oraz projektu IRRESISTIBLE

 • Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji 10th ECRICE (European Conference on Research in Chemical Education), Kraków, 4-7.07.2010

 • Organizacja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


Inne

 • V-ce Przewodnicząca Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla Gimnazjalistów organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie – 2006 – 2007

 • Członek Komisji Wojewódzkiej Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla Gimnazjalistów organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie – 2005 – 2008


Działalność dydaktyczna:

Zajęcia dla studentów:

 • Ćwiczenia z dydaktyki chemii
 • Ćwiczenia z dydaktyki przyrody
 • Pomiar dydaktyczny
 • Jak studiować? 
 • Konwersatoria i ćwiczenia rachunkowe z podstaw chemii dla 1 roku chemii medycznej
 • Laboratorium z podstaw chemii dla 1 roku chemii
 • Repetytorium z podstaw chemii dla 1 roku chemii
 • Laboratorium z chemii ogólnej i nieorganicznej dla 1 roku neurobiologii i 1 roku biologii
 • Popularyzacja nauk przyrodniczych

 

Zajęcia dla nauczycieli na studiach podyplomowych:

 • Ćwiczenia z chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej i chemii fizycznej

 

Działalność naukowa

Spis publikacji w Repozytorium UJ

Książki, monografie – autorstwo, współautorstwo rozdziałów (od 2014 roku):

 • E. Szostak, E. Odrowąż, M. Krzeczkowska, P. Bernard, Chemia. Zbiór zadań. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Tom 3., 2021, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne s.a., Warszawa, Strony: 1 – 208.
 • M. Brzostowicz, A. Kolman, A. Leśniewicz, M. Reciak, M. Krzeczkowska, Rzeczowo, konkretnie i jednoznacznie – studenckie zadania z chemii, [w:] Zdalna i bezpośrednia diagnostyka edukacyjna,  Monografia, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Warszawa - Kraków, 2021, 217 – 248.
 • M.Krzeczkowska, I. Król: O procesie zmiany w studencie – przyszłym nauczycielu – uczestniku kursu związanego z diagnozą szkolną słów kilka … [w:] Rola społeczna diagnostyki edukacyjnej, Praca zbiorowa pod redakcją Bolesława Niemierki i Marii Krystyny Szmigel, Monografia Polskiego Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej XXVI Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 2020, str. 301-314; ISBN: 978-83-63873-99-8 
 • E. Szostak, E. Odrowąż, M. Krzeczkowska, P. Bernard, J. Hetmańczyk: Chemia. Zbiór zadań. Liceum i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2 , WSiP, Warszawa 2020, stron: 208, ISBN 978-83-02-18990-6.
 • E. Szostak, E. Odrowąż, M. Krzeczkowska, P. Bernard, J. Hetmańczyk:  Chemia. Zbiór zadań. Liceum i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1 , WSiP, Warszawa , 2019.
 • M. Krzeczkowska, P. Własiuk: Elementy pomiaru dydaktycznego w praktyce szkolnej –  kurs dla studentów – przyszłych nauczycieli chemii [w:] Znaczenie diagnostyki edukacyjnej dla procesu kształcenia, Praca zbiorowa pod redakcją Bolesława Niemierki i Marii Krystyny Szmigel, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 2019, str. 117-126.
 • M. Krzeczkowska i inni: Kompendium Licealisty. Matematyka. Chemia. Fizyka, Wydawnictwo szkolne PWN, 2015, stron 735, ISBN 978-83-262-2124-8; kolejne zmienione wydanie w 2017 roku.
 • M.Krzeczkowska, W.Piekoszewski, K.Jurowski, A.Jurowska: Studencka lekcja w szkole jako źródło kompetencji kluczowych okiem nauczyciela akademickiego i studenta [w:] Edukacja uniwersytecka a oczekiwania społeczne, monografia pod redakcją: J.F.Jacko, I.Maciejowska, E.Okoń – Horodyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, str. 145-160.
 • M. Krzeczkowska. E. Grygo-Szymanko, P. Świt, P. Własiuk: What and why – non-formal education of children in Poland – possibilities and experiences, [in:] Entertainment- education in science education, the monograph edited by Grzegorz Karwasz & Małgorzata Nodzyńska, Pedagogical University of Cracow, Kraków 2017, pp. 36-47
 • I.Maciejowska, M.Krzeczkowska: Introduction to the IBSE Methodology in the Irresistible Project – Teacher Training [w:] Edukacja przyrodnicza, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2016, 27 – 45. ISBN 978-83-8084-040-9.
 • A.Jurowska, M.Krzeczkowska, W.Piekoszewski, K. Jurowski: Wybrane aspekty procesu bolońskiego w Polsce na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, [w:] W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, 63-73. ISBN 978-83-233-4109-3.
 • M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, J. Apotheker, R. Blonder  R. S. Rosenfeld,  Zespół Osób Uczących się jako propozycja rozwoju kompetencji nauczycieli i podnoszenia jakości pracy szkoły, [w:] Z chemią ku przyszłości,  Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, 161 – 174. ISBN: 978-83-7784-693-3
 • K. Jurowski, A. Jurowska, M. Krzeczkowska, „Prezentacja multimedialna w dydaktyce – Quo vadis educatio?”, [w:] Z chemią ku przyszłości, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, 1430 160. ISBN: 978-83-7784-693-3. 
 • M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, Do we really equip our students with inquiry skills? [w:] Human Factors of a Global Society. A system of sytems perspectives, Tadeusz Marek, Waldemar Karwowski, Marek Frankowicz, Jussi Kantola, Pavel Zgaga (EDs), CRC Press, 2014, 737-744. ISBN 978-1-4665-7287-4
 • K. Jurowski, M. Krzeczkowska, P. Własiuk, A. Jurowska, Preliminary studies about knowladge and applications of mnemonic methods by polish pupils and teachers, [in:] Teaching and learning science at all levels education, Pedagogical University of Kraków, Kraków 2014, 29-37. ISBN 978-83-7271-880-8

 

Publikacje naukowe, dydaktyczno-naukowe, popularno-naukowe (od 2014 roku):

 • K. Gąssowska, M. Góralik, E. Janczy, K. Olesek, M. Krzeczkowska, Wybrane zagadnienia z chemii nieorganicznej. Zadania powtórzeniowe przed maturą - cz. 3, Chemia w szkole, 2021, 1, 26-34.

 • M. Krzeczkowska, Learning Environment in Remote Education – from Own Practice of Academic Teacher, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia, 2021, 343 (11), 183-192. ​

 • M.Krzeczkowska: The Periodic Table of Elements and other materials for the final chemistry exam; students, opinion, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. 10(2020); s. 140-146. ISSN 2083-7276; DOI 10.24917/20837276.10.15

 • M.Krzeczkowska: How students – future teachers identify themselves with the issue of organic reaction mechanisms in the context of chemistry lessons carried out at schools, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. 10(2020); s. 132 – 139. ISSN 2083-7276;  DOI 10.24917/20837276.10.14

 • B. Krajewska, M.Krzeczkowska: Teaching modern attitudes through science of the past: Hypatia of Alexandria, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. 10 (2020); s. 34-40. ; ISSN 2083-7276; DOI 10.24917/20837276.10.4

 • M. Krzeczkowska: Chemia nie taka straszna, Informator Oświatowy, ODN Słupsk, 3/2020 (191), str. 26-33.

 • K. Dzięciołowska, C. Hudy, M.Lupa, M. Łodyga, M. Migdał, M. Krzeczkowska: Elementy chemii ogólnej i chemii fizycznej w zadaniach powtórzeniowych przed maturą – część 1. , Chemia w Szkole, 2/2020, 28-41.

 • S. Burtan, A. Kaciczak-Domagała, P. Korzeniowska, J. Łagosz, M. Łodyga, M. Krzeczkowska: Wybrane zagadnienia z chemii organicznej. Zadania powtórzeniowe przed maturą – cz. 2., Chemia w Szkole, 3/2020, 16-3.

  I.Maciejowska, A. Powierska, M. Krzeczkowska: Application of  Web 2.0 tools in university education,  Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 65, 2019, str. 65-70.

 • M.Krzeczkowska, B.Krajewska: Non-formal education and soft competences – from personal experience Non-formal education and soft competences –from personal experience, Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia 7 (2017), 97-102, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, DOI 10.24917/20837276.7.12

 • E. Grygo-Szymanko, P. Świt, M. Krzeczkowska: Światło – słów kilka raz jeszcze …, Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 60 (4), 2016, 36-38, ISSN 1509-6351.

 • M.Nowakowska, B.Bazan, M.Krzeczkowska: Notatki dla ucznia – przykład z praktyki szkolnej, Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 60 (4), 2016, 52, ISSN 1509-6351.

 • T. Kowalski, A. Kawula, F. Iwańska, M. Krzeczkowska: Wskaźniki kwasowo-zasadowe – plansza edukacyjna, Niedziałki, 2(103), 2016, 46-49.

 • M. Krzeczkowska, P. Własiuk: Radość uczenia chemii a ocenianie holistyczne na egzaminie zewnętrznym, Kwartalnik Edukacyjny, 1(84), 2016, 40-52, ISSN 1230-7556.

 • M.Krzeczkowska, E. Grygo-Szymanko, P. Świt: Practical pyrotechnics, Science in School, 38, 2016,  46-51. ISSN 1818-0353.

 • P. Bernard, I. Maciejowska, M. Krzeczkowska, E. Odrowąż: Influence of In-service Teacher Training on their Opinions about IBSE, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 177, 22 April 2015, pp. 88–99.

 • I.Maciejowska, M.Krzeczkowska:  Badania naukowe – jednym z tematów lekcji przyrody. Propozycje projektu IRRESISTIBLE cz. II, Niedziałki, 100 (3), 2015, 65-73.

 • K. Jurowski, M. Krzeczkowska, A. Jurowska, „Approaches To Determining the Oxidation State of Nitrogen and Carbon Atoms in Organic Compounds for High School Students”, Journal of Chemical Education,  92 (2015) 1645-1652,DOI: 10.1021/ed500645v  

 • K. Jurowski, A. Jurowska, M. Krzeczkowska, W. Piekoszewski, „Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną – toksykologia sądowo-lekarska w Polsce”, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 2 (2015) 58-62,  ISSN 1643-8779.  

 • M. Krzeczkowska, K. Jurowski, A. Jurowska, D. Ryniewicz, G. Jurowska, „The first chemical experiments in my life”, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 3 (2015) 73-88,  ISSN 1643-8779.

 • M. Krzeczkowska, E. Grygo-Szymanko, P. Świt, A. Kaczyńska: Radość z uczenia się – pomysł na lekcje przyrody w liceum ogólnokształcącym, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 2015, 53(1),  30-34.

 • K. Jurowski, A. Jurowska, M. Krzeczkowska: Comprehensive review of mnemonic devices and their applications: State of the art, International e-Journal of Science, Medicine & Education, 2015 9(3): 4-9

 • K. Jurowski, A, Jurowska, M. Krzeczkowska, W. Piekoszewski, Toksykologia narządowa – pomysł na atrakcyjną lekcję biologii – część I., Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 51 (3), 2014, 18-24, ISSN 1509-6351.

 • K. Jurowski, A, Jurowska, M. Krzeczkowska, W. Piekoszewski, Toksykologia narządowa – pomysł na atrakcyjną lekcję biologii – część II., Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 52 (4) 2014, 21-27, ISSN 1509-6351.

 • A.Kaczyńska, M.Krzeczkowska: Wszechobecne polimery. Scenariusz zajęć w ujęciu koncepcji Celstyna Freineta – część 1, Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 51(3), 2014, 31-35, ISSN 1509-6351.

 • A.Kaczyńska, M.Krzeczkowska: Polinukleotydy – przykładowe materiały do wykorzystania na zajęciach w ujęciu ... – część 2, Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 52(4), 2014, 11-16, ISSN 1509-6351 .

 • M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, E. Odrowąż, E. McLoughlin, J. Salisbury, R.  Geoghegan: Involvement of various stakeholders as a sine qua non condition for a successful introduction of educational innovation – Jagiellonian University case study, Journal of Science Education, Vol. 15, 2014, p.98.

 • M. Kluza, M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, J. Apotheker:  Museum education as a part of science teaching and learning,  Journal of Science Education, Vol. 15, 2014, p. 102.

 • M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, E. Odrowąż: Do I really teach myself when teaching others?, Journal of Science Education, Vol. 15, 2014, p. 111.

 • M. Krzeczkowska, E. Odrowąż: Experiment as the best way to understand natural phenomena, Journal of Science Education, Vol. 15, 2014, p. 196.

 • M. Krzeczkowska, P. Własiuk: Common origin of Pierre Curie, Agatha Christie and Charlie Chaplin – Home-schooling in Poland and other countries, Journal of Science Education, Vol. 15, 2014, p. 196.

 • M.Krzeczkowska, P. Kozyra: Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemii UJ, Głos z probówki, nr 14, Grudzień 2014, str. 41 – 42.

 • M.Krzeczkowska: Międzynarodowego Konkursu ECTN dla nauczycieli, studentów i doktorantów wydziałów chemicznych nt pomocy naukowych w kształceniu chemicznym, Głos z probówki, nr 14, Grudzień 2014, str. 43-47.

 • K. Jurowski A. Jurowska M. Krzeczkowska P. Własiuk:  Mnemonic methods as a sophisticated tool in learning the science subjects from polish pupils point of view, Edukacja Humanistyczna, 2 (31), 2014,  Szczecin, str. 155-172, ISSN 1507-4943

 

Wystąpienia konferencyjne krajowe i zagraniczne (od 2014):

a) wykłady:

 • M. Krzeczkowska, Kształcenie akademickie – refleksje własne – wykład na zaproszenie, spotkanie projektowe BIOERA+, Kraków, 14 – 16 II 2022.  
 • M. Krzeczkowska, M. Przeworowska-Kawala, Biochemiczne opowieści – cykl pozalekcyjnych zajęć dla uczniów, 63 Zjazd Naukowy PTChem, Łódź, 13 – 16 IX 2021, online. 
 • M. Krzeczkowska, P. Własiuk, Elementy pomiaru dydaktycznego w praktyce szkolnej – kurs dla studentów, przyszłych nauczycieli chemii – referat plenarny, Znaczenie diagnostyki edukacyjnej dla procesu kształcenia, XXV Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków, 19–21 września 2019.

 • I.Maciejowska, M.Krzeczkowska, E.Odrowąż:  Jak studiować? – kurs dla studentów 1. roku chemii – wykład, 60. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 17 – 21 września 2017,  Wrocław.

 • I.Maciejowska, M.Kluza, M.Krzeczkowska: Interaktywne wystawy szkolne finalnym dziełem projektu IRRESISTIBLE – wykład, 59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Poznaniu, 19-23 września 2016, Poznań.

 • M.Krzeczkowska: Uniwersytet zerowego wieku – wyzwanie dla wykładowcy – wykład, Tydzień Jakości Kształcenia UJ, 30 listopada 2016, Kraków.

 

b) warsztaty, seminaria:

 • STEAM4U workshop: Equity in STEAM: How can we make students feel that they can all do STEAM?, Barcelona, 18 of April 2018.
 • The Third Transnational Project Meeting STEAM4U, Faculty of Education, Universitat Autonoma de Barcelona, Bellaterra, 19 of April 2018 
 • I.Maciejowska, M.Krzeczkowska, E.Odrowąż: Nauczanie przez dociekanie – warsztaty, XVI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Z chemią ku przyszłości”, 20-22 czerwca 2014, Janów Lubelski.
 • M.Krzeczkowska, I.Maciejowska, J.Apotheker, R.Blonder and S.Rosenfeld: Odpowiedzialne badania i innowacje – moda czy konieczność? – warsztaty, XXI ZJAZD PSNPP, „Interaktywność w naukach przyrodniczych”, 12-14 września 2014, Toruń. 
 •  

c) komunikaty:

 • M. Krzeczkowska, P. Kozyra, Żywo/żwawo i z rozmysłem przez zajęcia dydaktyczne – z praktyki własnej, IV Konferencja Ars Docendi, Kraków, 20 IX 2021, online.
 •  
 • M. Krzeczkowska, B. Krajewska, Środowisko uczenia się w edukacji zdalnej – z praktyki własnej,    X. Międzynarodowe Seminarium Naukowe Z Serii „Nauka-Społeczeństwo-Dydaktyka” „Kryzysowy E-learning", Kraków, 2021-04-29, online.
 •  
 • M. Krzeczkowska, Rzeczowo, konkretnie i jednoznacznie – studenckie zadania z chemii, XXVII Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej: Zdalna i bezpośrednia diagnostyka edukacyjna, Warszawa, 18-21 XI 2021, online.
 • M.Krzeczkowska, I.Król: O procesie zmiany w studencie – przyszłym nauczycielu – uczestniku kursu związanego z diagnozą szkolną słów kilka … - wystąpienie ustne, XXVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej, 19 – 20 listopada 2020,  Konferencja prowadzona w formacie on-line. 
 • M.Krzeczkowska, B.Krajewska: Edukacja nieformalna na uniwersytecie zerowego wieku - komunikat,  S14, 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 17-21 września 2018, Kraków.
 • Konferencja edukacyjna Fundacji Uniwersytet Dzieci: Jak inspirować do nauki i rozwoju?, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 9 czerwca 2018 – ekspert w dyskusji panelowej: Naukowcy aktywnie popularyzujący naukę w różnych formach
 • M.Krzeczkowska, I.Maciejowska, E.Odrowąż:  Elements of the IBSE Methodology in the Irresistible Project – the Experience of Polish Teachers Participating in the Project – komunikat, 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci 2016, June 29 – July 1, 2016, Kraków oraz XX Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych Szkół Wyższych i Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, 30 czerwca – 2 lipca, 2016, Kraków.
 • M.Krzeczkowska, E. Grygo-Szymanko, P.Świt, P.Własiuk:  What and Why – Non-Formal Education of Children in Poland – Possibilities And Experiences – komunikat,  7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci 2016, June 29 – July 1, 2016, Kraków oraz XX Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych Szkół Wyższych i Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, 30 czerwca – 2 lipca, 2016, Kraków.
 • K. Jurowski, A. Jurowska, M. Krzeczkowska, W. Piekoszewski, Interdyscyplinarność wykształcenia a współczesne wymogi pracodawców w Polsce – quo vadis  Universitas Jagellonica Cracoviensis? – komunikat, III. Konferencja Międzynarodowa z cyklu „Projektowanie Ideału” – „Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne”, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ, Kraków, 21 stycznia 2015.
 • K. Jurowski, W. Piekoszewski, M. Krzeczkowska, A. Jurowska, Dwie strony medalu studiowania w trybie indywidualnym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – komunikat, III. Konferencja Międzynarodowa z cyklu „Projektowanie Ideału” – „Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne”, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ, Kraków, 21 stycznia 2015.
 • I. Maciejowska, M. Krzeczkowska, P. Bernard, P. Broś, J. Apotheker: Raising Youth Awareness to Responsible Research and Innovation Through Inquiry Based Science Education – komunikat, 3rd International Seminar, Science-Society-Didactics, 08.04.2014, Kraków.
 • M. Krzeczkowska, P. Bernard, K. Dudek "Które paliwo jest najlepsze? Ocena umiejętności badawczych ucznia w projekcie SAILS" – komunikat,  52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli chemii i przyrody, 19-20.06.2015 Kraków.
 • K. Jurowski, M. Krzeczkowska, A. Jurowska, P. Własiuk: Mnemonics methods as attractive tool in the science subjects (chemistry, biology, physics, mathematics) – from point of view of the pupils, students and teachers – komunikat, 6th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci 2014, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, 25 – 27 czerwca 2014.  
 • M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, E. Odrowąż: Do I really teach myself when teaching others? – komunikat, 2nd International Congress of Science Education, 27 – 30 września 2014 r., Foz do Iguaçu, Brazylia.
 • M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, E. Odrowąż, E. McLoughlin, J. Salisbury, R.  Geoghegan: Involvement of various stakeholders as a sine qua non condition for a successful introduction of educational innovation – Jagiellonian University case study – komunikat, 2nd International Congress of Science Education, 27 – 30 września 2014 r., Foz do Iguaçu, Brazylia.
 • M. Kluza, M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, J. Apotheker:  Museum education as a part of science teaching and learning – komunikat, 2nd International Congress of Science Education, 27 – 30 września 2014 r., Foz do Iguaçu, Brazylia.
 •  

d) postery:

 • M.Krzeczkowska, M.Przeworowska-Kawala: Na styku biologii i chemii z praktyki własnej nauczyciela w czasach pandemii, XXIV Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych, 28-29 września 2020, Konferencja prowadzona w formacie on-line.
 • M. Krzeczkowska, R. Zakrzewski, M. Kobyłka, Jak kształtować kompetencje diagnostyczne przyszłych nauczycieli? – poster, Znaczenie diagnostyki edukacyjnej dla procesu kształcenia, XXV Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków, 19–21 września 2019.
 • M.Krzeczkowska, I.Maciejowska, A.Powierska: Zastosowanie narzędzi Web 2.0 w dydaktyce akademickiej  - poster, VI Konferencja e-technologie w Kształceniu Inżynierów eTEE, 2019, Politechnika Gdańska, 19-20 września 2019.
 • M.Krzeczkowska, I. Maciejowska: Sprawozdania i zeszyty laboratoryjne – jak je wykorzystać w dydaktyce? - poster, VII Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium, Uniwersytet Gdański, 13-14 czerwca 2019.
 • M.Krzeczkowska, M.Wróbel, A.Radomska: Czy możliwe są innowacje w edukacji?, IX. International Scientific Seminar and I. Pedagogical Forum: Educaton and communicaton of socio-scientfic issues - chalenges for contmporary pedagogy, Interdisciplinary Center of Educational Research Pedagogical University of Cracow, 11-12 of April 2019.
 • M.Krzeczkowska, D. Ćwioro, P. Żabicki, I.Maciejowska: Popularyzacja nauk przyrodniczych – nowy kurs dla studentów Wydziału Chemii UJ, S14, 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 17-21 września 2018, Kraków.
 • M. Krzeczkowska, M. Trzeciak, Lubisz pomagać? Fascynuje Cię świat nauki? - wolontariusze Uniwersytetu Dzieci na warsztatach chemicznych. 55. Sesja Naukowa dla Nauczycieli, Kraków, 8.06.2018.
 • B. Krajewska, K. Raczak, M. Krzeczkowska: Biomineralization of CaCO3 for the protection and restoration of historic stone materials – poster, 7th Meeting 'X-ray and other techniques in investigations of the objects of cultural heritage', KRAKOW 17-19 May 2018.
 • M.Krzeczkowska, B.Krajewska: Edukacja nieformalna a kompetencje miękkie – z praktyki własnej – poster, 7 International Seminar Controversial scientific dilemmas in the face of new technology, 27 – 28.04. 2017, Kraków.
 • B.Krajewska, M. Krzeczkowska: Towards science-based conservation of the objects of cultural heritage – poster, 7 International Seminar Controversial scientific dilemmas in the face of new technology, 27-28.04.2017, Kraków.
 • B. Krajewska, M. Krzeczkowska : Analiza termodynamiczna i aktywacyjna reakcji ureazy – poster, 49 Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Kraków, 15 – 17 marca 2017.
 • M. Krzeczkowska, B. Krajewska : Kataliza – przegląd pojęć wprowadzanych na IV etapie edukacyjnym w edukacji formalnej i nieformalnej – poster, 49 Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Kraków, 15 – 17 marca 2017.
 • B. Krajewska, M. Krzeczkowska:  Wpływ temperatury na kinetykę ureazy w różnych pH, identyfikacja grup kwasowo-zasadowych centrum aktywnego enzymu uczestniczących w reakcji katalitycznej – poster, XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, 16-18 marca 2016, Kraków, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie.
 • M. Krzeczkowska, B. Krajewska: Co i jak? – kataliza na styku szkoły ponadgimnazjalnej i wyższej – poster, XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, 16-18 marca 2016, Kraków, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie.
 • M.Krzeczkowska, B. Krajewska: Teaching the periodic table of elements: roles and functions in school chemistry programmes – poster, 6th International Seminar “Science-Society-Didactics” (SSD) on “Socio-Scientific Issues and Responsible Educational Research” (SSI & RER) 28-29. 04.2016, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.
 • M. Krzeczkowska, A. Jurowska, K. Jurowski: Comics and cartoons as attractive tool in chemistry education –poster, 6th International Seminar “Science-Society-Didactics” (SSD) on “Socio-Scientific Issues and Responsible Educational Research” (SSI & RER) 28-29. 04.2016, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.
 • M.Krzeczkowska, B.Krajewska:  Teaching secondary school students how to derive information from the reference literature chemistry materials – poster, 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci 2016, June 29 – July 1, 2016, Kraków oraz XX Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych Szkół Wyższych i Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, 30 czerwca – 2 lipca, 2016, Kraków.
 • M.Krzeczkowska, A. Weideman, E.Grygo-Szymanko, P. Świt: W co się bawić? Gry dydaktyczne w kształceniu przyrodniczym – poster, 59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Poznaniu, 19-23 września 2016.
 • B.Krajewska, M.Krzeczkowska: A combined temperature – pH study of urease kinetics. assigning pKa values to the ionizable groups of the active site involved in the catalysis – poster, III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków 7-9 grudnia 2016.
 • B.Krajewska, M.Krzeczkowska: A thermodynamic study of competitive inhibitors binding to urease – poster, III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków 7-9 grudnia 2016.
 • A. Jurowska, M. Krzeczkowska, W. Piekoszewski, K. Jurowski, Blaski i cienie procesu bolońskiego w Polsce na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – poster, III. Konferencja Międzynarodowa z cyklu „Projektowanie Ideału” – „Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne”, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ, Kraków, 21 stycznia 2015.
 • M. Krzeczkowska, W. Piekoszewski, K. Jurowski, A. Jurowska, Studencka lekcja w szkole jako źródło kompetencji kluczowych okiem nauczyciela akademickiego i studenta – poster, III. Konferencja Międzynarodowa z cyklu „Projektowanie Ideału” – „Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne”, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ, Kraków, 21 stycznia 2015.
 • A. Jurowska, K. Jurowski, M. Krzeczkowska: Czy kompleksy mają kompleksy? Przykłady doświadczeń i zadań w formule nowej matury z chemii od 2014/2015 – poster, 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Wydział Chemii UJ, 19-20.06.2015, Kraków.
 • K. Jurowski, W. Piekoszewski, A. Jurowska, M. Krzeczkowska:  Dosis Facit Venenum – czyli co uczniowie polskich szkół ponadgimnazjalnych wiedzą o truciznach? – poster, 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Wydział Chemii UJ, 19-20.06.2015, Kraków.
 • P. Świt, A. Michniewska, E. Grygo-Szymanko, M. Krzeczkowska: Chemia analityczna  w gimnazjum – poster, 52. Sesja naukowa dla nauczycieli przedmiotów Przyrodniczych, Wydział Chemii UJ, 19-20.06.2015, Kraków.
 • M. Krzeczkowska, P. Własiuk, M. Kubiak:  Dwa oblicza mechanizmów reakcji w chemii organicznej – poster, 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Wydział Chemii UJ, 19-20.06.2015, Kraków.
 • M.Krzeczkowska, A.Kurek, B.Korona, B.Rolka, A.Pisarczyk-Slepóchow: Co? gdzie? jak? – materiały projektowe źródłem inspiracji dla nauczyciela – poster, 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Wydział Chemii UJ, 19-20.06.2015, Kraków.
 • A. Ścisłowska – Czarnecka, M. Krzeczkowska, D. Sokołowska: Światło okiem biologa – scenariusz zajęć przyrodniczych do szkoły podstawowej  z wykorzystaniem metodologii nauczania przez odkrywanie – poster, XXII zjazd PSNPP: "O świetle w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych", 19-20.09.2015 Toruń.
 • M. Krzeczkowska, A. Ścisłowska – Czarnecka, D. Sokołowska: Światło okiem chemika – scenariusz zajęć przyrodniczych do szkoły podstawowej z wykorzystaniem metodologii nauczania przez odkrywanie – poster, XXII zjazd PSNPP: "O świetle w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych", 19-20.09.2015 Toruń.
 • E. Grygo-Szymanko, P. Świt, M. Krzeczkowska, A. Ścisłowska – Czarnecka: Światło w chemii – poster, XXII zjazd PSNPP: "O świetle w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych", 19-20.09.2015 Toruń.
 • E. Grygo-Szymanko, P. Świt, M. Krzeczkowska, A. Ścisłowska – Czarnecka: Światło – życie codzienne – poster, XXII zjazd PSNPP: "O świetle w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych",  19-20.09.2015 Toruń.
 • P. Broś, M. Krzeczkowska, A. Kotarba, I. Maciejowska, P. Bernard: Podróż w głąb katalizatora – wybrane materiały dydaktyczne dla nauczycieli chemii i przyrody licealnej, opracowane w ramach projektu 7PR IRRESISTIBLE – poster, 58. Zjazd Naukowy PTChem, Sekcja S14, Gdańsk 21-25 września 2015.
 • M. Krzeczkowska: Soil and its selected properties on the example of an individual project for  students of upper secondary school – poster, EOS2, Science in tomorrow's classroom: exemplars from schools to post-graduate education and beyond, European Geosciences Union, General Assembly 2014, Vienna | Austria | 27 April – 02 May 2014.
 • I. Maciejowska, M.Krzeczkowska, J. Apotheker, R. Blonder, R. Sherman: Community of Learners and its role in the fp7 Irresistible project – Jagiellonian University example – poster, 6th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci 2014, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, 25 – 27 czerwca 2014.  
 • M. Krzeczkowska, P. Własiuk: Common origin of Pierre Curie, Agatha Christie and Charlie Chaplin – Home-schooling in Poland and other countries – poster, 2nd International Congress of Science Education, 27 – 30 września 2014 r., Foz do Iguaçu, Brazylia.
 • M. Krzeczkowska, E. Odrowąż: Experiment as the best way to understand natural phenomena – poster, 2nd International Congress of Science Education, 27 – 30 września 2014 r., Foz do Iguaçu, Brazylia.
 • A.Kaczyńska, M.Krzeczkowska: Wszechobecne polimery – scenariusz zajęć w ujęciu koncepcji Celestyna Freineta – poster, XXI ZJAZD PSNPP, "Interaktywność w naukach przyrodniczych", 12 - 14 września 2014, Toruń. 
 •  

Działalność popularyzująca naukę:

 • Cykl spotkań dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu mPotęga: a) Szalone zakupy matematyka, b) Matematyk na zajęciach kulinarnych, c) Projektowanie wnętrz - świetna zabawa dla matematyka, d) Matematyk na tropie natury, e) Matematyka w ekologii - listopad/grudzień 2020  
 •  NAUKA CZYTANIA:  J.K. Rowling, „Harry Potter i komnata tajemnic” – wykład z pokazem doświadczeń, Copernicus Festival: Czas, Copernicus Center for Interdisciplinary Studies, Kraków, 9.X.2020.
 • Warsztaty ekologiczne dla uczniów: Poganiacze brudu, kurzu, kamienia, zacieków mydlanych i rdzy, Szkoła Podstawowa nr 25 w Krakowie, 7.X.2020.
 • Warsztaty ekologiczne dla uczniów: Pogromcy plam, Szkoła Podstawowa nr 159 w Krakowie, 6.X.2020.
 • Warsztaty ekologiczne dla uczniów: Poganiacze brudu na szkle, Niepubliczne Liceum "Wolna Szkoła" w Krakowie, 5.X.2020.
 • Warsztaty ekologiczne dla uczniów:  Czy każda biel jest biała?, Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Wolna Szkoła Waldorfska" w Krakowie, 2.X.2020.
 • Ludwik Jerzy Kern i zabawy z powietrzem – wykład z pokazem doświadczeń dla dzieci, Copernicus Festival: Czas zarazy, Copernicus Center for Interdisciplinary Studies, Kraków, 24.V.2020.
 • Chemiczne eksperymenty na czas zarazy – Eksperymentowanie jest fajne – wykład z pokazem doświadczeń dla młodzieży, Copernicus Festival: Czas zarazy, Copernicus Center for Interdisciplinary Studies, Kraków, 23.V. 2020.
 • Chemiczny detektyw - mikołajowe spotkanie z chemią - warsztaty dla dzieci, Biuro Inicjatyw Społecznych, Kraków, 9.XII.2019.
 • Co wspólnego z witaminą C ma skrobia ? - warsztaty dla uczniów klas I-II szkoły podstawowej, Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdrój, 2.XII.2019.
 • Jak powstaje rdza? - wykład dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, Fundacja Uniwersytet Dzieci, Wydział Matematyki i Informatyki UJ, Kraków, 12-13.VI.2019.
 • Jak pogonić rudego? - wykład dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, Fundacja Uniwersytet Dzieci, Wydział Chemii UJ, Kraków, 14.VI.2019.
 • Poszukiwana witamina C - warsztaty dla uczniów, studentów i seniorów - wolontariuszy Fundacji Uniwersytet Dzieci, Wydział Chemii UJ, Kraków, 28.V.2019.
 • Jak się tworzy naukę? - wykład dla nauczycieli szkół podstawowych, Konferencja Fundacji Uniwersytet Dzieci: “Inspiruję do nauki i rozwoju”,  Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (MiNi), Politechnika Warszawska, 25.V.2019
 • Czy reklama kłamie? – warsztaty chemiczne na Mieleckim Uniwersytecie Dzieci, Mielec, 11 maja 2019.
 • Poszukiwany, poszukiwana (skrobia) – warsztaty chemiczne dla przedszkolaków, Przedszkole Sióstr Urszulanek, Kraków, kwiecień 2019.
 • Cykl warsztatów chemicznych dla dzieci z przeszkolą oraz szkoły podstawowej – Royal Interantional Kindergarden and School, Skawina, luty  2019.
 • Konferencja edukacyjna Fundacji Uniwersytet Dzieci: Jak inspirować do nauki i rozwoju?, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 9 czerwca 2018 – ekspert w dyskusji panelowej: Naukowcy aktywnie popularyzujący naukę w różnych formach
 • II Festiwal Nauki „Dobra zabawa w naukowej atmosferze” w Trzebini – wykład „Chemia w życiu codziennym”, 29 maja 2018
 • I Festiwal Nauki w Trzebini – wykład: „Jak rozbudzić w uczniu badawcza?” oraz warsztaty: „Bicie piany”, 30 maja 2017.
 • M. Krzeczkowska: Uczeń badaczem? Festiwal Nauki, II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie, Chrzanów, 14 stycznia 2017
 • Fundacja Uniwersytet Dzieci, Kraków – wykładowca i prowadząca warsztaty od 2008 roku
 • Uniwersytet Dziecięcy w Krzeszowicach – warsztaty dla dzieci – 2015, 2016
 • Warsztaty Science – chemia – spotkania z dziećmi i młodzieżą z edukacji alternatywnej od 2012 roku – homeschooling i Szkoła Montessorri w Koszarawie Bystrej
 • Festiwal Nauki na Rynku w Krakowie – 2008

 

Zainteresowania pozazawodowe: muzyka klasyczna; w wolnych chwilach piszę wiersze (w przygotowaniu tomik: „To po prostu ja …")

 

 

dr Małgorzata Krzeczkowska

Zakład Dydaktyki Chemii
Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
pokój D2-01

tel.: +48 12 686 24 30

e-mail: krzeczko@chemia.uj.edu.pl