dr Ewa Odrowąż


Jednostka: Zakład Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Specjalizacja: Dydaktyka chemii na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Opracowywanie programów, podręczników oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli gimnazjum i LO.

Pełnione funkcje:

 • Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej w Krakowie,
 • Przewodnicząca komitetu organizacyjnego Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjlnych (od 2014 roku)
 • Kierownik praktyk pedagogicznych na WCh UJ
 • Przewodnicząca Krakowskiego oddziału sekcji Dydaktycznej PTCh


Wykształcenie

1980 – 1985 Studia magisterskie, Wydział Chemii UJ, specjalność: Chemia nauczycielska

2000 Doktorat, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Burewicza

 

Przebieg pracy zawodowej

od 1985 – asystent w Zakładzie Dydaktyki Chemii UJ

od 2013 – starszy wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Chemii UJ

równocześnie nauczyciel chemii w Zespole Szkół Pijarskich w Krakowie

 

Działalność dydaktyczna

 1. Podstawy dydaktyki - seminarium
 2. Dydaktyka chemii I A i B - ćwiczenia
 3. Biochemia w programach szkolnych – laboratorium
 4. Podstawy chemii dla nauczycieli – wykład
 5. Podstawy chemii – laboratorium dla studentów I roku
 6. Zajęcia dla słuchaczy studiów Podyplomowych dla Nauczycieli (podstawy chemii, dydaktyka chemii)
 7. Zajęcia z uczniami LO w ramach umowy patronackiej pomiędzy Wydziałem Chemii UJ i LO zakonu Pijarów w Krakowie

 

Działalność organizacyjna

 1. Organizacja I i II etapu Olimpiady Chemicznej w okręgu krakowskim
 2. Organizacja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjlnych
 3. Członek komitetu organizacyjnego Sesji Naukowych dla Nauczycieli organizowanych przez ZDCH i Oddział Krakowski Sekcji Dydaktycznej PTCh,
 4. Organizacja praktyk pedagogicznych
 5. Członek komitetu organizacyjnego szkół letnich i zimowych dla nauczycieli w ramach projektu ESTABLISH

Inne

 1. Egzaminator CKE egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej
 2. Prace w komisji szkolnej i okręgowej Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla Gimnazjalistów

 

Spis publikacji w Repozytorium UJ

Wybrane publikacje

 1. P. Bernard, I.Maciejowska, M. Krzeczkowska, E. Odrowąż 'Influence of In-service Teacher Training on their Opinions about IBSE' Procedia - Social and Behavioral Sciences 2015, 177 pp. 88-99
 2. E. Odrowąż, E. Szostak, Czy na lekcjach chemii można dowiedzieć się czegoś nowego o świetle?, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów przyrodniczych, Toruń 2015, Tom 55, str.24
 3. E. Odrowąż, autorstwo 5 rozdziałów: V. Roztwory i reakcje w roztworach wodnych, VI. Reakcje utleniania i redukcji, X. Hydroksylowe pochodne węglowodorów, XI. Związki karbonylowe – aldehydy i ketony, XII. Kwasy karboksylowe. [w:] Chemia – repetytorium maturalne, Zdasz.To., WSiP, Warszawa 2014
 4. I. Maciejowska, E. Odrowąż, IBSE for beginners (?) – a Polish case, Science nad Technology Education for the 21st Century. Research and Research Oriented Studies. Proceedings of the 9th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe, Ed. Martin Bilek, Hradec Kralove, Gaudeamus, 2014, 260-273.
 5. M. Krzeczkowska, E. Odrowąż: Experiment as the best way to understand natural phenomena, Journal of Science Education, Proceedings of the 2d International Congress Of Science Education 2014, Vol. 15 (Special Issue),, 2014, p. 196
 6.  M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, E. Odrowąż, E. McLoughlin, J. Salisbury,R. Geoghegan Involvement of various stakeholders as a sine qua non condition for a successful introduction of educational innovation - Jagiellonian University case study, Journal of Science Education, Proceedings of the 2d International Congress Of Science Education 2014, Vol. 15, 2014, p.98
 7. M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, E. Odrowąż Do I really teach myself when teaching others?, Journal of Science Education, Proceedings of the 2d International Congress Of Science Education 2014, Vol. 15 (Special Issue),, 2014, p. 111
 8. P. Bernard, I. Maciejowska, E. Odrowąż, K. Dudek, R. Geoghegan, Introduction of inquiry based science education into polish science curriculum – general findings of teachers' attitude' Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology 2013, Vol. 17 (1-2)
 9. T. Ellermeijer, E. Kędzierska, I. Maciejowska, E. Odrowąż, Rola nauczyciela w szkole XXI wieku, [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów – część 2, Wydział Chemii UJ, Kraków 2013, str. 48-56
 10. M. Poźniczek, Z. Kluz, E. Odrowąż, Z chemią w przyszłość – poradnik dla nauczyciela, ZamKor, Kraków 2012
 11. M. Krzeczkowska, E. Odrowąż: Wybrane problemy chemiczne: dydaktyczne i merytoryczne na różnych poziomach kształcenia, [w]: Błędy w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, monografia pod redakcją J.R.Paśko, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 2012, str. 45 – 49
 12. P. Bernard, A. Białas, P.Broś, T.Ellermeijer, E.Kędzierska, M. Krzeczkowska, I.Maciejowska, E.Odrowąż, E.Szostak: Podstawy metodologii IBSE, [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012, str. 9
 13. E. Odrowąż, Dyskusja – metodą skutecznego porozumiewania się, [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012, str. 37-40.
 14. I. Maciejowska, E. Odrowąż, Co jest, a co nie jest metodą projektu edukacyjnego?, [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012, str. 49-53.
 15. M. Calik, E. Odrowąż, A. Walczak, Promieniotwórczość wokół nas – korzyści i zagrożenia, [w:] Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012, str. 54-57.
 16. P. Broś, I.Maciejowska, E. Odrowąż, Projekty edukacyjne jako metoda skutecznego kształtowania postaw i umiejętności badawczych uczniów, [w] Badania w dydaktyce chemii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2012, str100-104
 17. M. Krzeczkowska, E. Odrowąż, E. Szostak Strategies of Introduction Environmental Protection Issues to the Science Education in Poland, Natural Science Education, 2011, 3 (32) – czasopismo z listy B MENiS
 18. P. Bernard, P. Broś, E. Odrowąż , Filmowy zbiór zadań z chemii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pod redakcją Krystyny Traple, ZamKor, Kraków 2011 – autorstwo filmów

Redakcja naukowa

 1. Redakcja materiałów zjazdowych I Ogólnopolskiego Forum Młodych Chemików, Kraków, Druk: „Scriptor", Kraków 2011
 2. I. Maciejowska, E. Odrowąż, Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów, Wydział Chemii UJ, Kraków 2012 (monografia)
 3. I. Maciejowska, E. Odrowąż, Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów – część 2, Wydział Chemii UJ, Kraków 2013 (monografia)

Nagrody i wyróżnienia

 1. Medal Srebrny za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (2009)
 2. Nagroda Rektora: za osiągnięcia w pracy naukowej (2001); r. – za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej (2003 i 2007); za osiągnięcia w pracy organizacyjnej (2011).
 3. Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa za sukcesy dydaktyczno-wychowawcze (2006, 2007, 2008, 2010)
 4. Wyróżnienie im. Zofii Matysikowej przyznane przez Sekcję Dydaktyczną Polskiego Towarzystwa Chemicznego za wybitne osiągniecia dydaktyczno-wychowawcze (2010 r.)
 5. Nagroda Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów za wieloletnią posługę na rzecz dzieci i młodzieży (2010).

 

dr Ewa Odrowąż

Zakład Dydaktyki Chemii
Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
pokój D2-03

tel.: +48 12 686 24 32

e-mail: odrowaz@chemia.uj.edu.pl