dr hab. Elżbieta Szostak

Jednostka: Zakład Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Specjalizacja: dydaktyka chemii, fizyka chemiczna, spektroskopia molekularna, fizykochemia ciała stałego, przejścia fazowe

 

 

WYKSZTAŁCENIE

1995 - 2000  Pięcioletnie studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Specjalizacja w  Zakładzie Chemii Fizycznej.

od 2001 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zakład Fizyki Chemicznej, Zespół Badań Przemian Fazowych, czteroletnie studia doktoranckie;

 

STOPNIE  I  TYTUŁY NAUKOWE

07.2000 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, tytuł magistra chemii, praca magisterska wykonana w Zakładzie Chemii Fizycznej. Temat pracy magisterskiej: „Oznaczanie stężenia jonów potasowych przy użyciu potasowej elektrody jonoselektywnej z membraną ciekłą".

09.2005 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, stopień doktora nauk chemicznych, praca doktorska pt.: „Badanie przemian fazowych i reorientacji molekularnej w wybranych związkach typu [M(DMSO)6](ClO4)2; gdzie M = Cd2+, Co2+, Mn2+ i Zn2+".

 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

2005 - 2008 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, asystent;

od 2008 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, adiunkt;

od 2008 – nauczyciel Chemii w Katolickim LO im. Świętej rodziny z Nazaretu.

 

Spis publikacji w Repozytorium UJ

 

DOROBEK NAUKOWY 

22        publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiej

  7        publikacji w czasopismach spoza listy Filadelfijskiej,

  5        rozdziałów w książkach

28   wystąpień na krajowych i zagranicznych Zjazdach i Konferencjach Naukowych, opublikowanych w postaci streszczeń w Materiałach Zjazdowych

 

PROJEKTY BADAWCZE ZEWNĘTRZNE (Granty)

Grant badawczy Pełnomocnika Rzadu RP ds ZIBJ w Dubnej z Dyrektorem ZIBJ z 26.04.2012, Nr 235 p.9 (nr grantu 235 punkt 9), "Studies of the structure,  phase transitions and  dynamics in the  series  of  inorganic phase change materials and novel iodonium photoinitiators for cationic polymerization"; temat grantu 04-4-1069-2009/2014•- Wykonawca

 

Grant badawczy Pełnomocnika Rzadu RP ds ZIBJ w Dubnej z Dyrektorem ZIBJ z 11.02.2013, Nr 61 p.9 (nr grantu 61 punkt 9), "Studies of the  structure, phase transitions and  dynamics in the  series  of  inorganic phase change materials and novel iodonium photoinitiators for cationic polymerization"; temat grantu 04-4-1069-2009/2014 - Wykonawca

 

Projekt ESTABLISH "European Science and Technology in Action Building Links with Industry, Schools and Home", dofinansowywanym z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej [FP7/2007-2013], nr grantu 244749 – Wykonawca w latach 2010-2013.

 

dr Elżbieta Szostak

Zakład Dydaktyki Chemii
Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
pokój D2-30

tel.: +48 12 686 24 54

e-mail: szostak@chemia.uj.edu.pl