Program Studiów

LP

Semestr

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

liczba godzin zajęć

Liczba punktów ECTS

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się

teoretycznych

praktycznych

Razem

1

1

Chemia ogólna

W, Ć

20

40

60

6

egzamin pisemny

2

1 i 2

Dydaktyka chemii A

W, Ć

20

60

80

7

zaliczenie bez oceny

3

1 i 2

Osiągnięcia współczesnej chemii

W, K

20

 

20

2

zaliczenie na ocenę

4

2

Chemia nieorganiczna

W, Ć

20

40

60

6

egzamin pisemny

5

3

Chemia organiczna

W, Ć

20

40

60

6

egzamin pisemny

6

3

Dydaktyka chemii B

Ć, T

 

20

20

2

zaliczenie bez oceny

7

3

Praktyka zawodowa

P

 

90

90

6

zaliczenie na ocenę

SUMA: 

100

290

390

35

 

W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium, T – tutoring, P - praktyka

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest uzyskanie założonych w programie kształcenia efektów uczenia się, potwierdzeniem czego jest otrzymanie w ustalonym terminie wszystkich zaliczeń, pozytywnych ocen z egzaminów przedmiotowych (chemia ogólna, chemia nieorganiczna, chemia organiczna) oraz z egzaminu dyplomowego.

 

Do egzaminu dyplomowego mogą przystąpić słuchacze, którzy uzyskali zaliczenia z wszystkich przedmiotów oraz oceny pozytywne z egzaminów przedmiotowych. Słuchacze, którzy uzyskali pozytywna ocenę z egzaminu dyplomowego uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wraz z suplementem potwierdzającym zrealizowany program kształcenia.

 

Ocena końcowa zamieszczona na świadectwie jest średnią ważoną ocen z egzaminów przedmiotowych (chemia ogólna, nieorganiczna, organiczna; waga 0,2 każdy) oraz egzaminu dyplomowego (waga 0,4).